PWS Miljö- Kvalitets & Arbetsmiljöpolicy

Miljöpolicy

PWS verkar inom miljöområdet med system och produkter där människor och miljö skall vara i centrum. Detta når vi genom:

 • att erbjuda funktionella produkter och system som möjliggör effektiv hantering av restprodukter
 • att beakta produkternas miljöpåverkan i samband med produktutveckling och genom produktförbättring minska dess miljöpåverkan
 • följa de bindande krav som verksamheten berörs av
 • aktivt verka för att förebygga förorening och ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan

 

Kvalitetspolicy

PWS ska utveckla funktionella system och produkter där kunders krav, kundnytta och produktkvalitet ska vara i centrum. Detta når vi genom:

 • kompetent rådgivning
 • samverkan med leverantörer och kunder
 • säkra leveranser
 • rätt kvalitet på produkt
 • ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet

 

Arbetsmiljöpolicy

PWS ska värna om en säker och trivsam arbetsmiljö där varje individ behandlas med öppenhet och respekt. Vi ska integrera arbetsmiljöaspekter i alla beslut och aktiviteter och ständigt sträva efter förbättring, oavsett om det är organisatoriskt, socialt eller fysiskt. Vi uppnår detta genom:

 • att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör,
 • att arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud
 • att chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö,
 • att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt,
 • att vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats,
 • att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder,
 • att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete,
 • att vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje medarbetare,
 • att vi genomför kollektiva skyddsåtgärder som passar alla i första hand. men att vi också anpassar av krav och förutsättningar efter var och ens förmåga,
 • att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö.

 

PWS uppfyller de strängaste kraven för kvalitetssäkring och certifiering.

Jag vill se alla PWS certifieringar