INTEGRITETSPOLICY PWS

 

1 INTRODUKTION

Denna integritetspolicy syftar till att förse dig med information om hur företaget hanterar dina personuppgifter som en kontaktperson hos ett kundföretag eller ett potentiellt kundföretag för ett PWS-företag (företag). Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan hävda dina rättigheter. De kundföretag med vilka företaget har ett avtalsförhållande eller ämnar  ingå ett avtalsförhållande med betecknas nedan som ”kunder”. De företag som företaget kontaktar utan att det finns en befintlig eller nära kundrelation betecknas såsom ”potentiella kunder”.

 

2 VEM ÄR DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE?

Respektive PWS-företag är den ansvariga juridiska personen för behandling av personuppgifter som samlas in i förhållande till kunder och potentiella kunders kontakter. Företagets kontaktuppgifter är PWS Nordic AB, 556812-4407, Box 47, 284 21 Perstorp, Sverige, Tel +46 (0)435 – 369 30 För frågor om företagets behandling av dina personuppgifter, var god kontakta oss på info@pwsab.se eller info@pwsas.dk.

 

3 TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

3.1 Kunder. Företaget behandlar följande personuppgifter om kundens kontaktpersoner. (a) Namn (b) Telefonnummer (c) Fax-nummer (d) E-postadress. Om kunden är ditt eget företag kan vi även inhämta följande uppgifter. (a) Företagets organisationsnummer (vilket också är ditt personnummer) (b) Kreditinformation för ditt enskilda företag. Behandlingen av ovanstående personuppgifter är nödvändig för att företaget skall kunna fullgöra det avtal som företaget har med kunden. I det fall att dessa uppgifter inte kan behandlas, kan avtalet med kunden inte fullföljas. Uppgifterna samlas in från dig själv och/eller den kund du representerar. Företaget sparar även kundernas köphistorik, dvs. en beskrivning av produkter som köpts, produktnummer, antal, datum och pris.

3.2 Potentiella kunder. Företaget bearbetar namn, kontaktuppgifter och potentiella kunders position. Uppgifterna inhämtas från kontakter med potentiella kunder, detta kan t.ex. gälla kontakter genom brev, telefonsamtal, mässor och liknande.

 

4 MÅLSÄTTNING, RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRINGSTID

4.1 Kunder

Administration av kunder. Namn och kontaktuppgifter behandlas för att företaget skall kunna fullfölja köpet, leverera varorna till kunden och på annat sätt administrera kundens beställningar och tillhandahålla tjänster till kunden efter köpet, såväl som utöva sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med kunden. Om kunden inte är en juridisk person, sker behandlingen med en intresseavvägning som rättslig grund, där företagets berättigade intresse är att kunna fullgöra avtalet med kunden och förse kunden med god service. 

4.1.2 Returer, garantianspråk och produktansvar. Företaget sparar information om kundens köphistorik, såväl som korrespondens och dokumentation gällande de produkter som köps av kunden. Sådan dokumentation kan innefatta kontaktpersonens namn och andra kontaktuppgifter. Företaget sparar sådan dokumentation så länge, och i den utsträckning det är nödvändigt, för att bolaget skall kunna förse kunden med kvalificerad kundservice efter försäljningen och för att hantera eventuella reklamationer, garantianspråk och krav enligt produktansvarslagen (Product Liability Act). Uppgifterna sparas för dessa ändamål baserat på en intresseavvägning.

4.1.3 Riktad marknadsföring. Företaget kan också hantera din e-postadress för riktad marknadsföring. Marknadsföringen består av att företaget med e-post skickar nyhetsbrev och erbjudanden om varor/tjänster som vi anser vara relevanta för din yrkesverksamhet. För kontakter med kundföretag kan nyhetsbrev och erbjudanden skickas via e-post i upp till fem år efter kundens senaste köp. Nyhetsbrev och e-post i marknadsföringssyfte skickas endast under förutsättning att du inte har motsatt dig sådan marknadsföring, och du kan när som helst välja att avsluta abonnemanget på våra nyhetsbrev och marknadsföringstips. För att avsluta abonnemanget, var god kontakta företaget på info@pwsab.se eller info@pwsas.dk eller använd länken som finns i varje nyhetsbrev/e-postmeddelande för att avsluta abonnemanget. Marknadsföringen äger rum med en intresseavvägning som rättslig grund, där företagets berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter.

4.1.4 Övrigt. Utöver vad som anges ovan, kan företaget komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att hörsamma juridiska skyldigheter som gör att behandling krävs under gällande lag eller för att företaget skall kunna fastställa, genomdriva eller skydda juridiska fordringar.

4.2 Potentiella kunder. Företaget använder kontaktuppgifterna för marknadsföringsändamål baserat på en intresseavvägning. Marknadsföringen utgörs av nyhetsbrev och erbjudanden som vi bedömer vara relevanta för dig i din yrkesmässiga verksamhet. Nyhetsbrev och e-post i marknadsföringssyfte skickas endast under förutsättning att du inte har motsatt dig sådan marknadsföring, och du kan när som helst välja att avsluta abonnemanget på våra nyhetsbrev och marknadsföringstips. För att avsluta abonnemanget, var god skicka ett e-postmeddelande till företaget på info@pwsab.se eller info@pwsas.dk eller använd länken som finns i varje nyhetsbrev/e-postmeddelande för att avsluta abonnemanget. Dina uppgifter sparas så länge som företaget behöver uppgifterna för de marknadsföringskampanjer för vilka uppgifterna samlades in, förutsatt att du inte tidigare har motsatt dig vår marknadsföring. Marknadsföringen äger rum med en intresseavvägning som rättslig grund, där företagets berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter.

 

5 TILL VEM KAN VI ÖVERFÖRA DINA UPPGIFTER?

Företaget kan överföra dina personuppgifter till administratörer av webbplatser, tillhandahållare av CRM-system och liknande. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter på uppdrag av företaget i samband med utförandet av en tjänst för företaget, såsom till exempel att leverera en beställd artikel till kunden. Företaget vidtar alla rimliga rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå vid överföring eller delning av uppgifterna till tredje part. Företaget kan också lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom till exempel skattemyndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. I händelse av att hela eller delar av företagets verksamhet avyttras, kan företaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

 

6 ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UNDER EU / EES?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även överföras till länder utanför EU/EES. Företaget har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter såtillvida att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal som innehåller vissa standardklausuler för sådana avtal, vilka har godkänts av EU-kommissionen. En kopia av dessa undertecknade avtal med standardklausuler kan erhållas på begäran ställd till info@pwsab.se eller info@pwsas.dk.

 

7 DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan åberopa gentemot företaget. Nedan är en sammanfattning av dessa rättigheter. Fullständig information om dina rättigheter finns i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). (a) Rätt att få tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få ett svar på om företaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om vilka personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter. (b) Rätt till dataportabilitet (endast enskilda företag). Om du är kund via ett enskilt företag har du rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att begära att företaget överför dessa personuppgifter till en annan person som ansvarar för personuppgifter. Rätten till dataportabilitet gäller personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, baserat på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. (c) Rättelse av felaktiga uppgifter Du har rätt att begära att företaget korrigerar felaktig eller ofullständig information om dig själv. (d) Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att företaget raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter, såsom till exempel att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket vi samlade in personuppgifterna. (e) Rätt att invända mot företagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att invända mot företagets behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter. (f) Rätt att invända mot riktad marknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot företagets behandling av dina personuppgifter för riktad marknadsföring. Om du motsätter dig sådan behandling skall företaget utan onödigt dröjsmål avsluta all riktad marknadsföring till dig. (g) Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du kan i vissa fall begära en begränsning av företagets behandling av dina personuppgifter. Du kan till exempel, om du har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, begära en begränsning av behandlingen under en tid som gör det möjligt för företaget att kontrollera om dina personuppgifter är korrekta. (h) Klagomål. Om du har klagomål gällande företagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inkomma med sådana klagomål till dataskyddsmyndigheten. Om du önskar att inkomma med en hemställan om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, var god kontakta företaget på info@pwsab.se eller info@pwsas.dk.

 

8 COOKIES DECLARATION

Läs om hur PWS Nordic hanterar Cookies här

 

9 ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Om sådana ändringar sker kommer detta att meddelas på www.pwsab.se eller www.pwsas.dk.

 

Version 1.b, uppdaterad 2019-09-11

 

 

 

In english:

PRIVACY POLICY

PWS companies

 

1 INTRODUCTION

This privacy policy aims to provide you with information about how the Company handles your personal information as a contact person at a customer company or potential customer company for any PWS company (Company). The Privacy Policy also describes your rights to us and how you can assert your rights. The customer companies with whom the Company has a contractual relationship or is to enter into a contractual relationship is below referred to as "Customers". The companies that the Company contacts without having an existing or near-standing customer relationship are referred to as "Potential Customers."

 

2 WHO IS THE DATA CONTROLLER?

The respective PWS company is the responsible legal person for the processing of the personal data collected in relation to the Customers and Potential Customers contacts. The Company contact information is PWS Nordic AB, 556812-4407, Box 47, 284 21 Perstorp, Sweden, Tel +46435 -36930 For questions about the Company's processing of your personal information, please contact us at info@pwsab.se or info@pwsas.dk.

 

3 TYPES OF PERSONAL DATA TO BE PROCESSED

3.1 Customers. The Company processes the following personal information about Customer's contact persons. (a) Name (b) Telephone number (c) Fax number (d) Email address. If the customer is your own company, we may also obtain the following information. (a) Company organization number (which is also your social security number) (b) Credit information for your individual company. The processing of the above personal data is necessary for the Company to be able to fulfill the agreement that the Company has with the Customer. In the case that these data can’t be processed, the agreement with the Customer can’t be fulfilled. The data is collected from yourself and / or the Customer you represent. The Company also saves customers' purchase history, i.e. description of purchased product, number, date and price.

3.2 Potential Customers. The Company processes the name, contact details and position of Potential Customers. The data is collected from contacts with Potential Customers, for example by mail, phone calls, trade fairs and the like.

 

4 OBJECTIVE, LEGAL BASIS AND TIME OF STORAGE

4.1 Customers

4.1.1 Customer Administration. The name and contact details are processed in order for the Company to fulfill the purchase, deliver the goods to the Customer, and otherwise administer the Customer's orders and provide services to the Customer after the purchase, as well as to exercise their rights and obligations under the agreement with the Customer. If the Customer is not an individual company, the treatment is conducted with an interest balance as a legal basis, where the Company's legitimate interest is to be able to fulfill the agreement with the Customer and provide the Customer with good service. If the Customer is a sole proprietor, the legal basis for processing is that it is necessary for the Company to be able to fulfill the agreement with the Customer.

4.1.2 Returns, Warranty Claims and Product Liabilities. The Company saves information about Customer's purchase history, as well as any correspondence and documentation regarding the products purchased by the Customer. Such documentation may include the name and other contact details of the contact person. The Company saves such documentation as long, and to the extent necessary, as to enable the Company to provide Customer with qualified after-sales service and to handle any complaints, warranty claims and requirements under the Product Liability Act. The data is saved for these purposes based on a balance of interest.

4.1.3 Direct marketing. The Company may also handle your e-mail address for direct marketing. The marketing consists of the Company sending via e-mail newsletters and offers of goods / services that we consider to be relevant to your professional activity. For contacts with Customer companies, newsletters and offers can be sent by e-mail for up to five years after the Customer's latest purchase. Newsletters and promotional e-mails are sent only on the condition that you have not opposed such promotion, and you may choose to unsubscribe at any time from our newsletters and marketing tips. To unsubscribe, please contact the Company at info@pwsab.se or info@pwsas.dk or use the unsubscribe link contained in each newsletter / e-mail. The marketing takes place with a balance of interests as a legal basis, where the Company's legitimate interest is to market its products.

4.1.4 Other. In addition to the above, the Company may process your personal data if it is necessary to comply with a legal obligation requiring treatment under applicable law or for the Company to determine, enforce or defend legal claims.

4.2 Potential Customers. The Company uses the contact data for marketing purposes based on a balance of interest. The marketing is made up of newsletters and offers that we consider to be relevant to you in your professional practice. Newsletters and promotional e-mails are sent only on the condition that you have not opposed such promotion, and you may choose to unsubscribe at any time from our newsletters and marketing tips. To unsubscribe, please send an e-mail to the Company at info@pwsab.se or info@pwsas.dk or use the unsubscribe link contained in each newsletter / e-mail. Your information is saved as long as the Company needs the information for the promotional campaign(s) for which the data was collected, provided that you have not previously opposed our marketing. The marketing takes place with a balance of interest as a legal basis, where the Company's legitimate interest is to market its products.

 

5 TO WHOM CAN WE TRANSFER YOUR INFORMATION?

The Company may transfer your personal information to web site administrators, CRM system providers and the like. These recipients are only entitled to process your personal information on behalf of the Company in the course of performing a service for the Company, such as to deliver an ordered item to the Customer. The Company takes all reasonable legal, technical and organizational measures to ensure that your data is handled securely and with an adequate level of protection upon transfer to or sharing with such selected third parties. The Company may also provide your personal information to authorities, such as Tax Agency, if we are required to do so by law. In the event of all or part of the Company's business is divested, the Company may transfer your personal information to a potential buyer of the business.

 

 6 TRANSFER OF PERSONAL DATA UNDER EU / EEA?

Your personal information will mainly be processed within the EU / EEA, but may also be transferred to non-EU / EEA countries. The company has taken appropriate safeguards to protect your personal data by the fact that the recipient of personal data has signed an agreement containing certain standard agreement clauses that have been approved by the EU Commission. A copy of these signed standard contract clauses can be provided on request to info@pwsab.se or info@pwsas.dk.

 

7 YOUR RIGHTS

You have certain statutory rights that you can claim against the Company. Below is a summary of these rights. For complete information about your rights, please see General Data Protection Regulations. (a) Right of access / register extract. You are entitled to receive an answer as to whether the Company processes personal data about you. If so, you are entitled to information about what personal data is processed, the purpose of the processing, what external recipients are taking part in your personal data and how long we save your personal data. (b) Data portability right (only individual companies). If you are a customer through an individual company, you are entitled to request a copy of the personal data that you have provided to the Company in a structured, widely used and machine-readable format. You also have the right to request that the Company transfer these personal data to another person responsible for personal data. The right to data portability applies to personal data processed by automated route, based on your consent or on an agreement where you are a party. (c) Correction of incorrect information. You are entitled to request that the Company correct incorrect or incomplete information about yourself. (d) Deletion of certain tasks. You are entitled to request that the Company delete your personal information under certain conditions, such as the personal data are no longer necessary for the purpose we collected the personal data for. (e) Right to object to the Company's processing of personal data. You are entitled to object to the Company's processing of your personal information under certain conditions. (f) Right to object to direct marketing. You are entitled at any time to object to the Company processing your personal data for direct marketing. If you object to such treatment, the Company shall without undue delay terminate all direct marketing to you. (g) Right to limit processing your personal data. You may request a limitation of the Company's processing of your personal information in some cases. For example, if you have contested that your personal information is correct, you may request a limitation of treatment for a time that allows the Company to check if your personal information is correct. (h) Complaints. If you have complaints about the Company's processing of your personal data, you are entitled to file such complaints with the Data Protection Authority. If you wish to make a request for registry extracts, data portability, rectification, deletion, objection or limitation, please contact the Company at info@pwsab.se or infopwsas.dk.

 

8 COOKIES DECLARATION

Read about PWS Nordic Cookies Declaration here.

 

9 CHANGING OF THE INTEGRITY POLICY

The Company reserves the right to make changes to this Privacy Policy. If such changes occur, this will be announced on www.pwsab.se or www.pwsas.dk.

 

Version 1.a, updated on 2018-05-22