Referenser Quattro Select

Ingela Morfeldt, Projektledare, VA SYD

Samlad erfarenhet gav oss trygghet

"I Malmö stad och Burlövs kommun har vi, maj-oktober 2019, levererat mer än 52 000 Quattro Select kärl till våra kunder. PWS har ansvarat för logistiken på ett effektivt och smidigt sätt när de hämtat hem gamla mat- och restavfallskärl, samt monterat och levererat ut nya kärl till alla hushåll.

Tack vare PWS tidigare erfarenheter kände vi oss trygga genom hela projektet. Utöver de nya kärlen valde vi att dela ut den tredelade elektronikboxen till alla våra kunder. När vi deltog på villamässan i Malmö och visade upp kärlen och boxen, önskade mässbesökare från andra kommuner att de också fått samma service när de fick sina kärl.

Redan en månad efter sista kärlet satts ut visade det sig att 40 % av restavfallet minskat. Vi är också oerhört glada och tacksamma att 95 % av villahushållen har anslutit sig till systemet. Det betyder att mer material kan sorteras ut och återvinnas i framtiden."

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen siktar de på att vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. VA SYDs verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år.

Marcus Norrman, Projektledare/Strateg, Renhållningen Kristianstad

99 % valde Quattro Select

”Vi i Kristianstad anser att sortering av samtliga fraktioner vid källan är det bästa för miljön och att fyrfackskärl ger en väldigt bra service till våra kunder. 2017 startade bytet av insamlingssystem som omfattade över 48 000 kärl till över 24 000 kunder i både villor och fritidshus. Så som vi valde att forma taxan så har vi idag en anslutningsgrad på över 99%.

Hela distributionsprojektet av gamla och nya kärl hanterades fullt ut av PWS. Efter en noggrann planering och inventering av koordinatorer på kärlen så sköttes monteringen/distributionen av nya kärl och insamlingen/demonteringen av gamla kärl på ett mycket bra och lyckat sätt av PWS.

Vi ser idag att restavfallsmängderna har sjunkit och att vi numera har mindre restavfall än matavfall. Vi ser också väldigt rena fraktioner som enkelt kan gå vidare till återvinning. Väldigt många i kommunen upplever systemet som positivt efter att det varit igång ett tag och att de framförallt vant sig vid hur man sorterar och ex. fyller kärlen på bästa sätt. Många av våra kunder har blivit mycket bättre på att sortera ut framförallt plast- och pappersförpackningar som i tidigare plockanalyser visat sig ha hamnat i restavfallet.

I Kristianstad valde vi även att kunderna skulle få PWS stora elbox (9-liters) för att enkelt kunna lämna även ljuskällor, batterier och mindre elektronik. Elboxen upplever vi som väldigt uppskattad och som en bra extraservice, ex. för de som inte har så lätt att ta sig till en återvinningscentral."

Renhållningen Kristianstad är Sveriges äldsta kommunala renhållningsbolag med siktet inställt på framtiden. De arbetar aktivt för att utveckla insamlingen av hushållsavfall i Kristianstad. Målet är att ge Kristianstads invånare hög service med inriktning på ekonomi, miljönytta och tillgänglighet.

Katharina Olin, Avfallsplanerare på Tekniska enheten, Bromölla kommun

Kommuninvånarna: – Äntligen har vi fått våra nya kärl!

Bromölla kommun är en liten kommun i nordöstra Skåne och därmed omringad av kommuner som redan har fyrfackskärl. Fördelen med det är att vi har kunnat dra nytta av erfarenheter både från dem och från de många andra som infört systemet före oss. Detta innebar en trygghet när valet föll på PWS och Quattro Select. Igenkänningsfaktorn hos våra kommuninvånare var hög när kärlen började rulla ut. 

PWS har på uppdrag av Bromölla kommun skött hela distributionsprojektet, både med montering, utsättning av de nya kärlen samt hemtagning och återvinning av gamla uttjänta kärl. Alla inblandade i projektet har gjort ett väldigt bra jobb och vi är mycket nöjda med både arbetet och bemötandet. 

I Bromölla valde vi att sätta ut Quattro Select-kärlen till samtliga villor och fritidshus, vilket innebär ca 4 000 abonnenter och 8 000 kärl. 

Våra kommuninvånare har länge undrat när de nya kärlen skulle komma och reaktionerna har många gånger varit – Äntligen har vi fått våra nya kärl! 

Nu har vi inte hunnit att ha våra Quattro Select-kärl så länge men vi upplever att utsorteringen av matavfall har blivit bättre, vilket i sin tur gör att restavfallet minskar. Det ska bli spännande att se när det gått lite längre tid om resultatet blir det vi hoppas på.

Under 1 månad 2021 februari-mars ställde PWS ut 7874 stycken 370liter kärl. ca 3900 kärl plockades hem för återvinning.

 

Fredric Andersson, Avfallssamordnare Upplands-Bro kommun och Patrik Magnusson, Driftledare Sigtuna vatten och renhållning

Ett projekt - fyra kommuner

Hösten 2020 infördes fyrfackskärl till villa- och fritidshusägare i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommun. Införandet av ett nytt insamlingssystem för avfall landade i att införa fyrfackskärl då en gemensam utredning visade att fyrfackskärl var det bästa alternativet baserat på utifrån insamlingsresultat, miljö- och kundperspektiv. 

Under knappt 3 månader (oktober till december 2020) hjälpte PWS oss att ställa ut 42 000 fyrfackskärl till 21 000 abonnenter. I ett tätt samarbete mellan kommunerna, renhållningsentreprenören och PWS så var det möjligt att hålla en utställningstakt på 900 kärl om dagen.

PWS ansvarade för logistiken kring utställningsförfarandet, vilket innebar montering av kärl, utställning av nya fyrfackskärl och hemtag och återvinning av abonnenternas gamla sopkärl. PWS utförde och hanterade logistiken på ett mycket professionellt sätt.

Effekter av fyrfacksinförandet 

Tack vare omvänt val (vilket innebär att fyrfackskärl ställdes ut till samtliga abonnenter) samt utformningen av den nya taxan blev anslutningsgraden över 98 procent. 

Restavfallet har minskat avsevärt då en ökad sortering har lett till att mängden material som endast går till förbränning minskar. Erfarenheter från andra kommuner visar att hushållens sortering av avfall ökat markant när det är lätt att lämna ifrån sig sitt sorterade avfall, vilket vi också har sett i våra kommuner.

De nya fyrfackskärlen och insamling bostadsnära har bidragit till att öka medvetenheten hos hushållen om nyttan med källsortering.

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommun samarbetar genom ett samverkansavtal gällande avfallsfrågor. Samarbetet är unikt i sitt slag då kommunerna varken har bildat ett nytt gemensamt bolag eller förbund. Varje kommun är en fristående aktör. Samarbetet bygger på samverkan, vilket leder till en kostnadseffektiv helhetslösning inom avfall och återvinning i alla fyra kommunerna. 

 

Lars-Erik Andersson
Förbundsdirektör, SÅM

Sortering direkt vid källan är den bästa metoden för att behålla renheten i materialet vilket Quattro Select möjliggör 

Införandet av fyrfackskärlen Quattro Select har fungerat väldigt bra hos oss på SÅM. Erfarenheten som PWS hade var för oss mycket värdefull i detta arbete. Vi är en ung organisation och vid införandet hade vi ny och delvis oerfaren personal. Den erfarenhet och kunskap som PWS hade från tidigare utställningar underlättade mycket i vårt arbete. Redan vid den inledande kontakten med PWS visste de vad som krävdes från våra register för att allt skulle fungera bra. Vi har under hela resan med införandet, främst innan utställning av kärlen, haft regelbundna möten där vi kunnat stämma av att vi varit i fas. 

Sortering direkt vid källan är den bästa metoden för att behålla renheten i materialet och detta möjliggör Quattro Select, samtidigt som vi kan erbjuda en hög servicenivå till våra abonnenter där det för dem är lätt att göra rätt. Vi har idag ca 22 500 abonnenter och dubbelt så många kärl, där vi också ser att antalet ökar stadigt efterhand som fler upptäcker fördelarna med Quattro Select. Anslutningsgraden hos oss idag är på ca 87 %, en bra siffra även om vår ambition är att ligga ännu högre. Anslutningsgraden tyder på att de allra flesta är nöjda eller mycket nöjda med systemet, även de som innan införandet var något skeptiska mot framförallt storleken på kärlen. Förutom fördelarna för våra abonnenter, har ett projekt som detta även möjliggjort för oss att skapa mer ordning och reda i våra register, vilket är väldigt bra för hela verksamheten och gör att våra entreprenörer får bra underlag till körturerna.

Vi ser vilken stor förändring som skett av materialströmmarna sedan införandet. Förbränningen har under 2020 minskat med 40 % jämfört med 2018 och vi tömde ca 14 000 elektronikboxar, ett tillval som visat sig vara mycket uppskattat. Från 2021 har vi även anslutit den sista av våra fyra medlemskommuner i Quattro Select. Vid samtal med abonnenterna så förvånas många över hur mycket förpackningar de genererar och förhoppningsvis leder det på sikt till att man ställer krav på producenterna om bättre och mer hållbara förpackningar.

SÅM står för Samverkan Återvinning Miljö, och är ett kommunalförbund som gemensamt bildats av Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. SÅM siktar på att allt avfall som uppstår i så stor utsträckning som möjligt ska återanvändas eller återvinnas för att på så sätt bidra till en framtid som håller länge.

Cecilia Holmblad, Renhållningschef, NSR

Källsorteringen ökade med Quattro Select

”Redan 2003 gav vi kunderna i Helsingborg möjlighet att välja mellan Quattro Select-systemet och tvåfackskärl. 98% av hushållen valde Quattro Select och är jättenöjda, vilket vi ser som ett kvitto på att det är ett väl fungerande system. Källsorteringen ökade och den totala mängden avfall minskade. Vi tror att sortering hemma samt information i samband med införandet har höjt kundernas miljömedvetenhet. Nu har vi systemet även i Båstad, Bjuv och Åstorp. Man kan placera kärlen var man vill, eftersom de är lätta att flytta fram när det är dags för tömning.”

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm och är ett företag inom insamling och behandling av material för återvinning, med ett flertal återvinningscentraler. I Bjuv, Åstorp, Helsingborg och Båstad har NSR ansvar för renhållningen och servicen till kommuninvånarna. Målet är att minska mängden avfall och öka återvinningen, samt att avfall skall åka kollektivt. 

Bengt Svensson, VD, MERAB

Vi fick hjälp att distribuera

”MERAB införde Quattro Select-systemet och PWS fick i uppdrag att distribuera 26000 kärl till 13000 abonnenter. Genom att exportera vår datafil till PWS datasystem kunde distributören, med hjälp av en handdator, ha stenkoll på koor-dinater, taggar och streckkoder. På så vis kunde kärlen knytas till respektive abonnent i samband med distributionen och vi fick tillbaka en uppdaterad datafil, med samlad information. Allt fungerade enligt plan och genomförandet var oerhört smidigt. Vi kunde koncentrera oss på våra löpande arbetsuppgifter.”

MERAB är ett avfalls- och återvinningsföretag som gemensamt ägs av kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. MERAB ansvarar för driften av sex återvinningscentraler och insamling av hushållsavfall i ägarkommunerna.

Hösten 2012 distribuerade PWS 26000 nya Quattro Selectkärl i Eslöv, Hörby och Höör under tre månader, för MERABs räkning.

Dan Ohlsson, driftledare på Bälinge avfallsanläggning, Alingsås

Positivt för alla parter 

”Här i Alingsås bestämde vi oss för att erbjuda alla villahushåll Quattro Select-systemet. Vi har valt att införa det stegvis, för olika områden. I första steget anmälde 40% av hushållen sitt intresse inom en vecka och knappt ett år senare hade 70 % Quattro Select. Vi möter enbart positiv respons. Alla är väldigt nöjda och uttrycker att ’det är så gött, det är bara att gå ut och lägga, så kommer ni och hämtar’. Hushållen i de områden som ligger längre fram i planeringen har hört om systemet och efterfrågar redan Quattro Select. Det är roligt med sådana här projekt, där det är så positivt för alla parter.”

Bälinge avfallsanläggning tar hand om Alingsås-bornas avfall och skickar brännbart vidare till förbränning i fjärrvärmeverk samt matavfall till biogasrötning. I kommunen finns 7 700 villor, som alla skall bli erbjudna möjligheten att få Quattro Select-systemet under införandet 2012 – 2014. Målet är att minska mängden brännbart avfall genom att öka källsorteringen av det organiska avfallet och få bort tidningar och förpackningar ur det brännbara. Detta har markant förbättrats sedan införandet av Quattro Select-systemet.

Cathrine Edholm, Renhållningsingenjör, Härnösand Energi & Miljö AB

Väl beprövat system

”Härnösands kommun tog ett beslut att byta avfallssystem, för att sortera ut matavfall och minska det brännbara avfallet. Valet föll på Quattro Select från PWS – ett system som känns tryggt, då det används av många kommuner och är väl dokumenterat. 65% av abonnenterna valde det nya flerfackssystemet och övriga behöll det gamla kärlet och kompletterade med ett kärl för matavfall. Quattro Select-systemet bidrar till att den brännbara fraktionen minskar, vilket vi fått bekräftat i samband med analyser. PWS har hjälpt oss med värdefulla tips och råd samt montering, ID-märkning, distribution av nya kärl och insamling av gamla. Deras organisation har hanterat hela processen väldigt smidigt och effektivt, vilket vi tycker har varit positivt.”

Om verksamheten: Härnösand Energi och Miljö AB, HEMAB, är ett kommunägt företag som servar kommunens innevånare med insamling och återvinning av avfall, fjärrvärme och vindkraft, vatten och avlopp samt stadsnät och el.

Om projektet: Under fem veckor i maj och juni 2014 distribuerade PWS nya Quattro Select-system i Härnösands kommun på uppdrag av Härnösand Energi och Miljö AB. De abonnenter som valt att behålla sitt gamla kärl, fick ett kompletterande Bio Select-kärl, speciellt utvecklat av PWS  för matavfall.

Tuija Klaus, Servicechef, Rosk’n Roll Oy Ab

FYRKACKSKÄRL SEDAN 2013

"De fyrfackskärl som köptes via PWS Finland har använts av oss sedan 2013. Fyrfackskärl innehåller många olika behållare för olika typer av avfall, vilket gör det lättare för kunden att sortera avfall hemma. Vi har fått mycket positiv feedback från våra kunder om detta och tjänsten har utökats från den första pilotfasen till nästan hela vårt område.

Med PWS Finland Oy har det gått smidigt under hela processen. Vi är särskilt nöjda med hur våra feedback tas emot och beaktas vid utvecklingen av vår verksamhet."

Rosk's Roll: Modern avfallshanteringstjänster på miljöns villkor i Väst- och Östnylandi Östra -och Västra Nyland. Ägarkommuner i västra Nyland är Lojo, Raseborg, Vichtis, Hangö, Högfors, Ingå och Sjundeå samt i östra Nyland Borgå, Sibbo, Lovisa, Borgnäs och Askola. Invånarantalet på verksamhetsområdet är 230 000 och 28 700 fritidshus.

Ilkka Letonsaari, Logistics manager

Effektiv Avfallsinsamling hos Lakeuden Etappi

Innan beslutet att övergå till PWS Quattro Select genomfördes en noggrann analys hos Lakeuden Etappi. 17 olika modeller utvärderades inför genomförandet av avfallssamling, där faktorer som insamlingsgrad för separat avfall, kostnader, utsläpp, enhetlighet och serviceupplevelse granskades.

I den innovativa SPOT-tjänsten används nu PWS Quattro Select-behållare för insamling av förpackningsavfall i fastigheter med 3-9 lägenheter. Insamlingen inleddes som planerat i juli 2023, och behållarna hade framgångsrikt distribuerats till 1300 hushåll.

De erhållna erfarenheterna har varit mycket positiva. Kvaliteten på de återvunna materialen har varit hög, och kunderna har överraskats av den positiva effekten på minskade mängden brännbart avfall.

Under det kommande året, 2024, kommer SPOT-tjänsten att expandera till cirka 15 000 behållare. Dessutom kommer insamlingen av matavfall och brännbart avfall att utökas till fastigheter med 1-4 lägenheter genom användning av Duo Select-behållare.

För att främja hållbarhet och effektivitet kommer övergången till Duo Select-behållare att ske i etapper över hela regionen, med målet att vara helt implementerad senast våren 2026.