Från avfall till resurs

Miljömedvetenheten ökar 

Från att ha slängt sopor rätt ut på gatan började man med kommunal renhållning och från 1945 fram till 1980-talet skedde sophanteringen i stort sett på samma sätt. Soporna hämtades och las på hög. Allt var ”restavfall” och ingen tänkte på att det var stora resurser som gick till spillo.

Sedan slutet av 1980-talet har synen på avfall förändrats och en ökad medvetenhet om miljöfrågor har tagit allt större plats. Jordens resurser räcker inte längre till för att ta ut nya råvaror för produktion. Vi har blivit tvungna att ta tillvara de resurser som finns i vårt avfall och börja återvinna genom källsortering.

 

Minska restavfallet

Avfallshantering kan vara kostsam och mycket av det avfall som skulle kunna återvinnas, hamnar fortfarande i restavfall. Det innebär stora mängder restavfall som måste tas om hand till en onödigt hög kostnad, samtidigt som resurser går till spillo.

Miljölagen säger att vi måste återvinna mer för att minimera belastningen på miljön. En förutsättning är att källsorteringen ordnas på ett enkelt och väl fungerande sätt. 

 

PWS är en del av detta viktiga miljöarbete

Genom kontinuerligt utvecklingsarbete, många gånger i nära samarbete med kunder, har PWS utvecklat system för att underlätta källsorteringen. Bland annat har vi tagit fram det revolutionerande källsorteringssystemet Quattro Select, som tillåter sortering med upp till 10 fraktioner på två kärl, med hämtning vid tomtgränsen. Undersökningar har visat att Quattro Select-systemet ökar mängden torra fraktioner och minskar mängden restavfall.

Vi har även utvecklat underjordsystem, som tillåter lagring av stora mängder avfall under jord. Avfallet förvaras svalt året om och risken för dålig lukt minskar. Olika inkast möjliggör källsortering.

Läs mer om vår unika tjänst för återvinning av avfallskärl