Varför Quattro Select?

Quattro Select ökar servicen

Med Quattro Select ökar servicen märkbart för abonnenten samtidigt som möjligheten att minska mängden restavfall och brännbart och återvinna maximalt ökar.

 

Miljövinst

Vinsten för miljön är de reducerade mängderna brännbart och restavfall. Invånarna i kommunen sparar miljön tack vare minskade individuella transporter till avfallsstationerna.

  

Bättre återvinning

Kommuner som infört Quattro Select-systemet har minskat mängden restavfall radikalt. Bra utrustning och information skapar motivation hos abonnenterna. Är det enkelt och bekvämt att sortera avfall, gör man det också! 

Sortering vid källan är ett effektivt verktyg för en bättre avfallshantering. Att samla in ett relativt välsorterat avfall, istället för ett blandat och odefinierat, underlättar omhändertagandet. Kvalitén på det återvunna materialet ökar i takt med att även kvalitén på hela hanteringskedjan ökar. Källsortering är således en kvalitetssäkring av materialämnen för tillverkning av nya produkter.

 

Bättre service

Tillgänglighet – Närhet till insamlingssystemet är av stor vikt för ett framgångsrikt resultat. Det finns brister i dagens insamlingssystem med återvinningsstationer, såsom långa avstånd till insamlingsplatserna. Nedskräpning är ett annat problem, särskilt i storstäderna där hög belastning/platsbrist ger överfulla behållare. Nedskräpning kan minska acceptansen för insamlingssystemet och motivationen att delta.

 

Bättre kontroll 

Många obemannade stationer kan stängas vilket bidrar till att kontrollen över materialet ökar. Avvikelser kan i ett tidigt skede upptäckas och åtgärdas när de olika materialsorterna samlas in vid källan. Systemet ger även stora möjligheter till god uppföljning och statistik över insamlade mängder per område och fraktion.

 

Framtidssäkrat

Quattro Select är ett resultat från andras visioner och ett framtidssystem som finns här för er redan idag. Flexibelt insamlingssystem anpassat för framtida förändringar.Kommuner som valt Quattro Select upplever stora fördelar med systemet och även om förutsättningarna på orterna är varierande, kan alltid systemet kundanpassas.

 

Ekonomi

Ett resurssnålt insamlingssystem med möjligheter att hantera de insamlade fraktionerna på en fri marknad med marknadsanpassade ersättningar.

 

Väl dokumenterat

Quattro Select-systemet är väl beprövat och dokumenterat genom samarbetet med alla de kommuner som infört systemet.

 

Tar liten plats

Åtta fack i två kärl medger sortering av många fraktioner på liten yta, samtidigt som sorteringen blir enkel och bekväm. Hushållen frigör yta när behovet av mellanlagring försvinner och resultatet är ett effektivt och miljövänligt system, där flera fraktioner kan återvinnas.  

 

Ökar mängden torra och rena fraktioner

Med Quattro Select-systemet hålls fraktionerna rena och torra. I och med att kvalitén på fraktionerna ökar, ökar också möjligheterna för marknadsmässiga ersättningar. 

 

Lätt att tömma

Quattro Select-kärlen töms enkelt i en fyrfacksbil. Det tar 20 sekunder att tömma fyra fraktioner.

 

God ergonomi

PWS-kärlen är utformade för att uppfylla kraven på en god arbetsmiljö. Kärlet har goda köregenskaper med två stora hjul och ett tredje, integrerat hjul, för att kärlet skall rulla lätt trots full last. Det tredje hjulet är svängbart och kan låsas. Rejält, greppvänligt handtag underlättar förflyttning och gör kärlet lätt att tippa över, vid behov.

 

Klarar nordiskt klimat

Quattro Select-systemet är utvecklat för att klara Nordiska förhållanden, med rätt materialval och godstjocklek (godkänt för temperaturer från -40° till +80°C), som klarar tömning även vid fastfruset avfall. Även rätt konstruktion är viktigt för stabilitet och hållbarhet.

 

Här hittar du PWS Quattro Select kärl